يكی از گسترده ترين كاربردهای كامپوزيت نانوسيد، استفاده از آن برای ايجاد انواع پليمر آنتی باكتريال می باشد. پليمرهايی كه آنتی باكتريال ضد قارچ و ضد ويروس هستند و هيچگونه ضرری براي محيط زيست ندارند و برای تركيب كامپوزيت نانوسيد با انواع پليمر مانندABS  ، PET ، PP ، PE و … بهترين راه بكارگيری مستربچ مناسب با پليمر می باشد كه به ميزان 20-10رصد با كامپوزيت نانوسيد اختلاط میشود . اين امر برای بكار گيری مستربچ به همراه  گرانولهای خام در دستگاههای اكسترودر يا تزريق برای رسيدن به يك اختلاط كاملا يكنواخت در درصدهاي اختلاط 5/0-1/0 ميباشد. پليمرهای ميكس شده دارای كاربردهای مختلف صنعتی و خانگی و بيمارستانی می باشند. از جمله بدنه داخلی يخچال ، انواع فيلترهای آب و هوا ، ظروف پلاستيكی و …

كاربرد نانوسيد

image001
image002
image004