با توجه به رقابت در بازارهای خودرو  و توان خرید متقاضیان ،مدلهای جدید با حداقل پیش پرداخت و سود های بسیار نازل منطبق با جدیدترین متد علمی همگام با مهندسی فروش و بازاریابی جهانی در ابعاد بومی ، انطباق با متد اسلامی مبتنی بر روش بدیع “وقف موقت ” ، کرمان موتور ،افرا موتور ، تویوتا ، که به صورت مستقیم و دریافت نمایندگی انحصاری در حال انجام و مراحل پایانی ارائه خدمات را طی می نماید

90
91
92